ΟΙ ΕΝ.Π.ΑΝ. ΔΡΩΜΕΝΑ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝ.Π.ΑΝ.

 • Date Format: DD slash MM slash YYYY


 • 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΩΝ ΕΝ.Π.ΑΝ.
  1.1. Κάθε συμμετέχων οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους του παρόντος, πριν από την εγγραφή του στα μητρώα των ΕΝ.Π.ΑΝ.

  1.2. Η συμμετοχή στις ΕΝ.Π.ΑΝ. συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή της ιδρυτικής διακήρυξης.

  1.3. Αρχές των ΕΝ.Π.ΑΝ. είναι ο σεβασμός και η τήρηση του Συντάγματος και των νόμων, η επαγρύπνηση για την προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος, η ισονομία, η στήριξη και προαγωγή της παιδείας, του πολιτισμού και των τεχνών, της Ελληνικής γλώσσης ως παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας, η εξύψωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και η με κάθε νόμιμο τρόπο, ελάφρυνση τους από υπέρμετρα βάρη καθ’ υπέρβαση των δυνατοτήτων τους από τις φορολογικές υποχρεώσεις, ως και η εν γένει επιδίωξη δημιουργίας συνθηκών εμπιστοσύνης, δικαίου και σεβασμού εκ μέρους της Πολιτείας προς αυτούς.

  1.4. Στις ΕΝ.Π.ΑΝ. μπορεί να συμμετάσχει με την ιδιότητα μέλους ή φίλου-μέλους, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που οι δραστηριότητες του συνάδουν με τους σκοπούς των ΕΝ.Π.ΑΝ., όπως αυτές προκύπτουν από την ιδρυτικής διακήρυξης πράξη και δεν έχει καταδικαστεί για ατιμωτικά αδικήματα.

  1.5. Οι συμμετέχοντες εγγραφόμενοι στα μητρώα μέλους των ΕΝ.Π.ΑΝ., φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των δραστηριοτήτων τους, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.

  1.6. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα που εγγράφεται μέλος, συμμετέχει σε μία ή και περισσότερες Θεματικές Ενότητες ή δραστηριότητες επιλέξει ή επιλεγεί γενικότερα.

  1.7. Κάθε συμμετέχων που εγγράφεται ως μέλος στα μητρώα, φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι των ΕΝ.Π.ΑΝ. και παντός τρίτου για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.

  1.8. Σε περίπτωση υποβολής ψευδών στοιχείων δήλωσης των μητρώων, οι ΕΝ.Π.ΑΝ. ουδεμία ευθύνη φέρουν, διατηρούν δε το δικαίωμα απόρριψης της εγγραφής σε οποιαδήποτε φάση αυτή διαπιστωθεί.

  2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
  Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του εγγεγραμμένου μέλους στις ΕΝ.Π.ΑΝ., υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών.

 • Αθήνα 28/05/2022
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.