ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

0
1129

*****************************************************
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΝ.Π.ΑΝ.

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το πολιτικό κόμμα ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ιδρύθηκε την 28.8.2016 από τους: Καράτζαλη Λουκά, Σκρέτα Σοφία, Γκιώνη Βασίλειο, Ζαζόπουλο Κωνσταντίνο, Κοκμοτού Δήμητρα οι οποίοι αποτελούν την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 11ον του παρόντος, και εκτός τούτων, το παρόν Καταστατικό προσυπογράφεται από τα εις το τέλος του παρόντος 200 μέλη, που συμφωνούν και συμμερίζονται τις Αρχές του, όπως εν συνεχεία, διατυπώνονται.

΄Αρθρον 1ον

1.-Επωνυμία του κόμματος είναι η εν αρχή του παρόντος, συντετμημένα δε ΕΝ.Π.ΑΝ.

Έμβλημα του κόμματος είναι :

Η συντετμημένη επωνυμία παριστάνεται εντός παραλληλογράμμου πλαισίου, 0,8 Χ 0,5 εκατοστών χρώματος σιέλ τα δε γράμματα είναι χρώματος κυανού, με παρασκιά μπλε βαθέος, εις δε τα στοιχεία «Π.ΑΝ.» αναπτύσσονται κυκλοτερώς, τόξα με διχαλωτή απόληξη, το μεν κατερχόμενο αριστερά δια του γράμματος «Π» χρώματος μπλε και ερυθρού με διχαλωτή απόληξη κάτωθι του γράμματος «Α» το δε δεξιά ανερχόμενο δια του γράμματος «Ν» χρώματος ανοικτού πρασινοκίτρινου, το οποίον το άκρον διχαλούται την έναρξη του αριστερά αναπτυσσόμενου κυκλοτερούς τόξου, κατά το κάτωθι σήμα:

Η σφραγίδα του κόμματος είναι κυκλική έχουσα εις το κέντρο τα στοιχεία του άνω παραλληλογράμμου και εις το άνω ημικύκλιο τις λέξεις «ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» εις δε το κάτω «& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»


2.-Εδραν έχει στον Δήμο Αθηναίων.

3.-Αρχές του κόμματος, είναι ο σεβασμός και τήρηση του Συντάγματος και των νόμων, η επαγρύπνηση για την προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος, η ισονομία, η στήριξη και προαγωγή της παιδείας, του πολιτισμού και των τεχνών, της Ελληνικής γλώσσης ως παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας, η εξύψωση του βιωτικού επιπέδου των πολιτών και η, με κάθε νόμιμο τρόπο, ελάφρυνση τους από υπέρμετρα βάρη, καθ’υπέρβασιν των δυνατοτήτων τους, από τις φορολογικές υποχρεώσεις ως και η εν γένει επιδίωξη, δημιουργίας συνθηκών εμπιστοσύνης, δικαιότητος και σεβασμού εκ μέρους της Πολιτείας προς αυτούς.

4.-Οι παρεμβάσεις και επιδιώξεις του κόμματος, θα γίνονται μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και του καλώς νοούμενου συμφέροντος των πολιτών.

΄Αρθρον 2ον

1.-Μέλος του κόμματος, μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας και Ελληνίδα, που είναι, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, ενήλιξ, αποδέχεται το καταστατικό του και δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για κακούργημα ή ατιμωτικό αδίκημα.

2.-Εις το εξής κάθε νέο μέλος, υποβάλλει αίτηση που περιλαμβάνει δήλωση ότι αποδέχεται το Καταστατικό και το Σύνταγμα της Ελλάδος, και δεν έχει καταδικασθεί, κατά τα, εις την παράγραφον 1, του άρθρου τούτου.

3.-Τα μέλη του κόμματος, υποχρεούνται να συμμετέχουν ισότιμα στα Συνέδρια, να αναπτύσσουν ελεύθερα και με ευπρέπεια τις απόψεις τους, να δρούν εντός των πλαισίων του Καταστατικού, να σέβονται τις απόψεις των άλλων μελών και να προάγουν τους σκοπούς και τις δράσεις του κόμματος, ως και να πειθαρχούν στις αποφάσεις των Καταστατικών Οργάνων.

4.-΄Εχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις καθώς και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

΄Αρθρον 3ον

Τα Όργανα του Κόμματος

1.-Το Συνέδριο, είναι το ανώτατο όργανο του κόμματος. Εγκρίνει τροποποιήσεις του Καταστατικού και τα πεπραγμένα της οικονομικής διαχειρίσεως ως και οτιδήποτε αφορά την πορεία την υπόσταση, την γραμμή, την τακτική και την εκπροσώπησή του, τον επαναπροσδιορισμό των θέσεων και δράσεών του. Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου.

2.-Συγκαλείται, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του κόμματος, τρεις μήνες προ της λήξεως της θητείας της απερχόμενης Διοικήσεως, δι’ανακοινώσεως εις τον έντυπον ή ηλεκτρονικό Τύπο, και δι’αναρτήσεως εις τα γραφεία του κόμματος.

3.-Το Συνέδριο, συγκαλείται και συνεδριάζει ημέρα Κυριακή, τακτικώς μεν, ανά τριετίαν, εκτάκτως δε, όταν σοβαροί λόγοι το απαιτούν, κατόπιν εγγράφου αιτήματος των 2/3 των τακτικών μελών του κόμματος, τα οποία είναι ταμειακώς εν τάξει, (εφ’όσον έχει ορισθεί ποσόν εισφοράς), και αποφασίζει με ψηφοφορία μυστική, διά ψηφοδελτίου, τον συνδυασμό που εκτίθεται σε υποψηφιότητα.

4.-Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως πλειοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μετά από μια εβδομάδα, ημέρα Κυριακή.

5.-Το Συνέδριο ορίζει τριμελή επιτροπή, η οποία έχει αρμοδιότητα εφορευτικής επιτροπής για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων ενδιαφερομένων γίνεται κλήρωση. Μεταξύ των μελών της Επιτροπής, ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας.

6.-Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικά περί της συνεδριάσεως και των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας και περί των εκλεγέντων πλειοψηφικά, Προέδρου και μελών του Κεντρικού Συμβουλίου και τα παραδίδει στον εκλεγέντα Πρόεδρον.

΄Αρθρον 4ον

1.-Ο Πρόεδρος του κόμματος, είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο, εκπροσωπεί το κόμμα, σε όλες τις εκδηλώσεις και αναφορές, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, έχοντας την ευθύνη του σχεδιασμού των δράσεων του κόμματος. Ασκεί τα καθήκοντά του με αίσθημα ευθύνης, ορίζει και κατανέμει αρμοδιότητες, μεταξύ των συνεκλεγέντων με αυτόν μελών του Κεντρικού Συμβουλίου, που προέρχονται από το κοινό ψηφοδέλτιο, του οποίου είναι επικεφαλής. Ελέγχει την πορεία και εκπλήρωση των αρχών και σκοπών του κόμματος.

2.-Κωλυόμενος, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Εάν παραιτηθεί ή εκλίψει, εις την θέση του υπεισέρχεται ο Αντιπρόεδρος δια το υπόλοιπον της θητείας του παραιτηθέντος, ή εκλιπόντος Προέδρου, εκτός εάν αυτός έχει ορίσει τον διάδοχόν του.

΄Αρθρον 5ον

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει ή υπεισέρχεται στην θέση του Προέδρου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4, αντικαθιστά τον Πρόεδρο, κατ’εντολήν του τελευταίου, εις τα καθήκοντά του, μεριμνά, παρακολουθεί, ελέγχει και εποπτεύει την Επιτροπή Οικονομικής Διαχειρίσεως, προγραμματίζει τα οικονομικά του κόμματος, και αναφέρεται απ’ ευθείας στον Πρόεδρο, με τον οποίο συνεργάζεται για την πραγματοποίηση του οικονομικού προγράμματος και την βελτίωση του. Περαιτέρω, έχει την ευθύνη του συντονισμού των Οργάνων του κόμματος.

΄Αρθρον 6ον

1.-Η Επιτροπή Οικονομικής Διαχειρίσεως, έχει αρμοδιότητα, εισπράξεως και διαχειρίσεως των πόρων του κόμματος, τηρήσεως των βιβλίων εσόδων – εξόδων, της καταρτίσεως και δημοσιεύσεως του ισολογισμού, εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του νόμου. Ελέγχει οικονομικά όλες τις οργανώσεις και τα όργανα του κόμματος.

2.-Τελεί υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου, ως εις το άρθρον 5, προβλέπεται.

3.-Η Επιτροπή είναι διμελής, ορίζεται δε με πράξη του Προέδρου, από τα μέλη του συνδυασμού του, που εκλέχθηκαν από το Συνέδριο.

΄Αρθρον 7ον

1.-Τα έσοδα του κόμματος προέρχονται από την χρηματοδότηση της Πολιτείας, τις δωρεές, κληρονομίες, επιχειρήσεις, λαχειοφόρες αγορές, κουπόνια, ενισχύσεως, τις εισφορές των μελών του και γενικώς από οποιαδήποτε πρόσοδο από τις δράσεις των επί μέρους Ενώσεων τις οποίες ιδρύει το κόμμα, ή των συνεργαζομένων Ενώσεων ή Σωματείων ή Ομάδων μετά των οποίων συνάπτεται συμφωνία, με απόφαση του Προέδρου, και τα οποία υποχρεούνται προάγουν τους σκοπούς και την πολιτική του κόμματος και δρούν εντός του πλαισίου του Καταστατικού του.

2.-Οι, πιο πάνω, επί μέρους ενώσεις ή συνεργαζόμενα σωματεία ή ομάδες, καταρτίζουν εσωτερικό κανονισμό για την λειτουργία και τις δραστηριότητές τους, που εγκρίνει ο Πρόεδρος.

3.-΄Έχουν σχετική αυτοτέλεια και δικαιώματα επί των επωνυμιών τους εφ’όσον δεν προήλθαν από το κόμμα. Μια τέτοια περίπτωση είναι, η επωνυμία του κόμματος μετά της συντετμημένης ονομασίας του, και της ενώσεως ΕΝ.Π.ΑΝ. των οποίων εμπνευστής και ιδιοκτήτης, είναι ο Ιωάννης Γαλάνης του Στυλιανού ο οποίος παραχωρεί την χρήση τους μόνον.

4.-Η περιουσία του κόμματος εις περίπτωσιν διαλύσεώς του, δίδεται, με ευθύνη της Επιτροπής Οικονομικής Διαχειρίσεως, σε κοινωφελείς σκοπούς, αποκλειομένων των φυσικών προσώπων.

5.-Εάν δεν υφίσταται σαφής ρύθμιση εις το παρόν καταστατικό, ως προς την λειτουργία του κόμματος, αποφασίζει ο Πρόεδρος, αφού ακούσει τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου, που αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο, τα δύο μέλη της Επιτροπής Οικονομικής Διαχειρίσεως, και τον Γραμματέα.

΄Αρθρον 8ον

1.-Ο Γραμματέας, τηρεί το αρχείο των μελών, το πρωτόκολλο εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων, των πράξεων και αποφάσεων του Προέδρου, τα πρακτικά συνεδριάσεων των οργάνων του κόμματος, τα πρακτικά του Συνεδρίου και των αρχαιρεσιών, τους εσωτερικούς κανονισμούς, τις συμφωνίες συνεργασιών και εν γένει κάθε έγγραφο που αφορά τις δράσεις και λειτουργία του κόμματος.

2.-Εκδίδει αντίγραφα από πρωτότυπα και τα επικυρώνει, και τηρεί την σφραγίδα του κόμματος, αυτός και ο Πρόεδρος.

3.-Τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου, και αναφέρεται απ’ευθείας εις αυτόν, εκτελώντας τις εντολές του και συμμορφούμενος προς τις οδηγίες του.

΄Αρθρον 9ον

Πειθαρχικές Διατάξεις

1.-Σε περίπτωση αντικαταστατικής ή αντίνομης συμπεριφοράς, κάποιου μέλους του κόμματος ή των μελών του Κεντρικού Συμβουλίου, προβλέπονται οι εξής ποινές: α) Έγγραφη Επίπληξη, β) Σε περίπτωσιν υποτροπής ή μη συμμορφώσεως, Αναστολή της ιδιότητας του μέλους επί δίμηνο, γ) Επί περαιτέρω υποτροπής ή τέλεσης αδικήματος ή βαρειάς παραβάσεως του Καταστατικού ή του Νόμου, Διαγραφή του μέλους.

2.-Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των πειθαρχικών ποινών, επί μεν των μελών, είναι ο Πρόεδρος, επί δε των μελών του Κεντρικού Συμβουλίου, τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου, σε επί τούτω συνεδρίαση, στην οποίαν δεν μετέχει το υπό κατηγορίαν μέλος. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3.-Πριν από κάθε διαδικασία, καλείται το υπό κατηγορίαν μέλος, με έγγραφο του Προέδρου, να δώσει γραπτές εξηγήσεις, εντός επτά (7) ημερών, από την, επί αποδείξει, παραλαβήν της κλήσεως. Περί της επάρκειας των εξηγήσεων, αποφασίζουν τα εις την παράγραφον 2, Όργανα.

4.-Εάν οι εξηγήσεις δεν είναι επαρκείς ή δεν δοθούν εξηγήσεις, ο υπό κατηγορίαν καλείται προ πέντε (5) εργασίμων ημερών σε απολογίαν ενώπιον του, κατά περίπτωσιν, αρμοδίου Οργάνου, συμμετέχοντος του Γραμματέως προς τήρησιν πρακτικού.

5.-Μετά την απολογία, εκδίδεται, αιτιολογημένη απόφαση, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, στον ενδιαφερόμενο.

6.-Ο Πρόεδρος λογοδοτεί, ενώπιον του Συνεδρίου μόνον.

΄Αρθρον 10ον

Το Κεντρικό Συμβούλιο

1.-Είναι το συλλογικό Όργανο, διά του οποίου ασκείται η λειτουργία και δράση του κόμματος, και διά του οποίου διοικείται και λαμβάνει αποφάσεις το κόμμα.

2.-Είναι πενταμελές και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τα δυο μέλη της Επιτροπής Οικονομικής Διαχειρίσεως και τον Γραμματέα.

3.-Ο Πρόεδρος αποφασίζει ποιο, εκ των μελών του συνδυασμού του, θα αναλάβει ποιά καθήκοντα, δεδομένου ότι το ψηφοδέλτιο με το οποίο διεκδικεί την προεδρία του κόμματος, περιλαμβάνει τέσσαρες υποψηφίους για το Κεντρικό Συμβούλιο και τρείς αναπληρωτικούς.

4.-Οι αρμοδιότητες των μελών του Κεντρικού Συμβουλίου, αναγράφονται εις τα άρθρα 4ον έως και 8ον του παρόντος.

΄Αρθρον 11ον

Μεταβατική Διάταξη

Τα υπογράφοντα το παρόν καταστατικό και την ιδρυτική Πράξη της 27.8.2016, πρόσωπα, ήτοι οι:

  1. ΚΑΡΑΤΖΑΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

κάτοικος ΑΙΓΑΛΕΩ – ΑΘΗΝΑΣ 6 Α.Δ.Τ. ΑΖ531416

  1. ΣΚΡΕΤΑ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

κάτοικος ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΘΑΣΟΥ 5 Α.Δ.Τ. ΑΗ075378

  1. ΓΚΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

κάτοικος ΗΠΕΙΡΟΥ 168 Α.Δ.Τ. Χ282146

  1. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

κάτοικος ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ–ΤΣΩΡΤΣΙΛ 14 Α.Δ.Τ. Κ012410

  1. ΚΟΚΜΟΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

κάτοικος ΑΙΓΑΛΕΩ – ΧΙΟΥ 37 Α.Δ.Τ. ΑΕ157086

  1. ΞΥΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

κάτοικος ΓΕΡΑΚΑ – ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ16 Α.Δ.Τ. ΑΙ011171

  1. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ – ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 7 Α.Δ.Τ. Ι165406

  1. ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ

κάτοικος ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ–ΕΡΜΟΥ 18 Α.Δ.Τ ΑΚ519570

Αποτελούμε την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του κόμματος, με Πρόεδρον τον ΚΑΡΑΤΖΑΛΗ ΛΟΥΚΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ο οποίος θα κατανείμει αρμοδιότητες εις τους υπόλοιπους. Η Προσωρινή Επιτροπή θα οδηγήσει το κόμμα σε Συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο 2018, οπότε θα έχει οριστικοποιηθεί το Καταστατικό, οι εσωτερικοί Κανονισμοί και οι δράσεις των Ενώσεων, ώστε να εκλεγεί το Κεντρικό Συμβούλιο.

Αθήνα 28 Αυγούστου 2016

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here