ΔΗΛΩΣΗ

0
101

ΔΗΛΩΣΗ

Προς ΕΝ.Π.ΑΝ.-……………………….

Ο υπογράφων …………………………………………………………………………….. κάτοικος ………….…………….. Οδός ………………………….….. αριθμός ……… Α.Δ.Τ. ………………….. προσφέρομαι εθελοντικά να στελεχώσω την δράση των ΕΝ.Π.ΑΝ. που αναφέρεται στην …………… …..…………………… έχοντας τα προς τούτο προσόντα σύμφωνα με το καταστατικό και τις συναφείς διατάξεις.

Αθήνα ……/……./………

…  Ο δηλ……..

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ