ΔΗΛΩΣΗ

0
77

ΔΗΛΩΣΗ

Προς ΕΝ.Π.ΑΝ.-……………………….

Ο υπογράφων …………………………………………………………………………….. κάτοικος ………….…………….. Οδός ………………………….….. αριθμός ……… Α.Δ.Τ. ………………….. προσφέρομαι εθελοντικά να στελεχώσω την δράση των ΕΝ.Π.ΑΝ. που αναφέρεται στην …………… …..…………………… έχοντας τα προς τούτο προσόντα σύμφωνα με το καταστατικό και τις συναφείς διατάξεις.

Αθήνα ……/……./………

…  Ο δηλ……..

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ